Havinan rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen.

Laadittu 5.6.2020. Viimeisin muutos 5.6.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterin ylläpitäjä on Havinan (y-tunnus 2685739-5) www.havinan.fi

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Päivi Vallin
Osoite: Tinnilänkatu 5 B, 15230 Lahti
Puhelin: 040 834 2282
Sähköposti: info@havinan.fi

3. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on www.havinan.fi:n asiakasrekisteri. 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu. Rekisterin peruste on asiakassuhde Havinan ja asiakkaan välillä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito ja kehittäminen: palvelutarjonta, laskutus ja tilausten seuranta sekä tilastointi. Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä: tiedottaminen, markkinointi ja uutisointi.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita.

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi ilmoittamalla sähköpostitse info@havinan.fi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin sisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten seuranta- ja lähetystiedot henkilön suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Tietoja ei luovuteta Havinan ulkopuolelle, ellei lainsäädäntö näin velvoita. Poikkeuksena laskutukseen tai perintään liittyvät asiat. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Havinan tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisterissä olevan asiakkaan tiedot poistetaan asiakkaan pyynnöstä (Havinan, Tinnilänkatu 5 B, 15230 Lahti) elleivät avoimet laskut, perintätoimet tai lainsäädäntö estä tietojen poistamista. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan luottamuksellisuutta ja huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista salasanaa ja käyttäjätunnusta, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti (Havinan, Tinnilänkatu 5 B, 15230 Lahti) rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti (Havinan, Tinnilänkatu 5 B, 15230 Lahti) rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).